Важно съобщение относно таксите за ДГ

 СЪОБЩЕНИЕ

относно промяна на таксите за ДГ

     Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определяне и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, Ви уведомяваме по отношение плащането на такси от родители за детски градини, както следва: 

     Съгласно изменение и допълнение на горецитирания нормативен акт, приет с Решение на ОбС – Русе на  28.01.2021 г. (действащ в сила от 01.01.2021 г.),  в ПП „Щастливо детство“ са добавени нови такси както следва:

 • нова такса: „Целодневна ПГ- 2.20“ – 2.20 лв. на присъствен ден пропорционална, без постоянна такса;
 • нова такса: „Целодневна ПГ- 3/4 от 2.20“ – 1.65 лв. на присъствен ден – пропорционална, без постоянна такса;
 • нова такса: „Седмична ПГ 2.80“ – 2,80 лв., пропорционална, без постоянна такса;
 • нова такса: „Седмична ПГ 3/4 2.80“ – 2,10 лв., пропорционална, без постоянна такса;

Промените касаят само децата, чиито родители:

     Ползват преференции за освобождаване от такси  с 50% по чл. 28, ал. 1 на Наредба № 16 за определянето и администрирането на  местните такси,   цени на услуги и права на територията на община Русе,  да се освободят напълно от такси, а именно:

 • деца с един родител (починал родител или неустановен произход от единия родител);
 • деца, чиито и двамата родители са студенти – редовна форма на обучение;
 • деца с родител/родители с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто включително;
 • деца, чиито родители или настойници са на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП;
 • за второто дете, когато двете деца от едно семейство са в детска градина или ясла;

  За всички деца в задължително предучилищно образование таксата за ползване на:

 • Целодневна форма – да се намали от 2,50 лв. на 2,20 лв. за присъствен ден.
 • Седмични групи – да се намали от 3,10 лв. на 2,80 лв. за присъствен ден.

Съгласно  изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе от 14.12.2020 г. за месеците, през които Община Русе попада в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, родителите дължат нова такса:

 • Нова такса: „10лв.+2.50-яслена,I,II“ – 10 лв. постоянна + 2.50 на присъствен ден.
 • Нова такса: „5лв.+1.25-яслена,I,II“ – 5 лв. постоянна + 1,25 на присъствен ден.
 • Нова такса: „7,50лв.+2.33-яслена,I,II“ – 7,50 лв. постоянна + 2.33 на присъствен ден.
 • Нова такса: „2,50лв.+ 0.63-яслена,I,II“ – 2,50 лв. постоянна + 0,63 на присъствен ден.

      Посоченото облекчение се ползва по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора, подадено в началото на периода на отсъствие.

      Спряно е електронното плащане през Epay системата в модул „Уеб родител“. Същото ще бъде пуснато на 10.02.2021 г.

      Такси за м. януари 2021 г. ще се събират от детските заведения в периода от 10.02.2021 г. до 19.02.2021 г. вкл., без начисляване на лихви, в системата ПП „Щастливо детство“.