Летни занимания по Дейност 1 към проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „ Активно приобщаване в системата за предучилищно образование“

     Продължава работата в детската градина по проект „ Активно  приобщаване в системата за предучилищно образование“ към Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“, https://www.mon.bg/bg/100788 .

     Нито дъждовното време, нито летните жеги пречат на заниманията по Дейност 1: Допълнително обучение  по Български език, където децата се предразполагат чрез увлекателни игри и  интересни дидактични материали да общуват активно на книжовен български език, да обогатяват речевата си култура, да овладяват правилно произношение, да развиват уменията си да преразказват кратък литературен текст,да развиват фината моторика на ръката.

     Допълнителното обучение по български език по проекта е добра възможност за обща подкрепа за личностно развитие на включените деца, осигурявайки време за индивидуална работа с всяко дете или групова работа с малка група деца.