НП „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното образование“ 2019-2020 г.

       ДГ „Чучулига“ кандидатства с  проект, който бе спечелен по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното образование“ през месец ноември 2019 г . Получената интерактивна дъска и късофокусен проектор ще се използват от учителите на  ІV ПГ “Ян Бибиян“ – Д. Илиева и А. Друмева за повишаване интереса на децата към образователния процес, провокиране на тяхната креативност и умения за работа с интерактивни средства.