Промени относно таксата за ДГ в Наредба 16 на Общински съвет – Русе

   Според промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, параграф 29:

За месеците през които Община Русе попада в червена или оранжева зона съобразно критериите на МЗ за усложнена епидемична обстановка, за ползване на целодневни детски ясли и детски градини от децата, които не попадат в обхвата на задължителното предучилищно образование /децата от I и II група на ДГ/, родителите/настойниците дължат сумарна месечна такса по чл. 27, ал.1, т.1 от Наредбата в размер на 10 лв., както и такса в размер на 2.50 лв. за всеки присъствен ден.

     В този случай чл. 27, ал.1, т.1 от Наредбата не се прилага.

     Посоченото облекчение се ползва по желание на родителя/настойника след писмено уведомяване на директора /заявление/, подадено в началото на периода на отсъствие. Бланка на заявлението може да изтеглите по-долу.

Заявление