Работа по проект на МОН BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

   

 

                  От септември 2019 година ДГ „Чучулига“ е част от проект BG05M2ОP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с бенефициент – Министерство на образованието и науката  и партньор – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Детската ни градина се включи в работата на проекта по Дейност 1 – Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, което се осъществява чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в рамките на   допълнителни модули по образователно направление Български език, осъществявани в педагогически ситуации през учебно време.

     Допълнителното обучение по български език за деца се организира в пакети от 10 педагогически ситуации за група деца. Целта е да се обогати активния речник на децата, да се развие експресивната им реч, да се постигне напредък в използването на книжовен български език.

     По Дейност 3 към същия проект – Осъществяване на обучения, вкл. Осигуряване на обучителни материали, пособия и други – детската градина участва в обучение на педагогически специалист за  прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.