Летни занимания по Дейност 1 към проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „ Активно приобщаване в системата за предучилищно образование“

     Продължава работата в детската градина по проект „ Активно  приобщаване в системата за предучилищно образование“ към Оперативна програма

Прочетете повече