Дейности по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното  и училищното образование“

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     От началото на учебната 2019-2020 г. детска градина „Чучулига“ участва в дейностите по Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното  и училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По проекта работят ръководители с четири групи деца,логопед и психолог. Проектът съдейства за подобряване на говорното развитие и осигуряване на успешно ограмотяване в детската градина. Използват се образователни игри, електронни продукти и индивидуални книжки като дидактично средство и метод в обучението. С желание и старание, децата се включват в планираните от учителките занимания.