Обучение по проект “Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти“

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     Учителите от ДГ “Чучулига“ преминаха обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001 “ Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участието в квалификационния курс бе част от Кампания 4 по Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения – на проект КПРПС.

     Проведеното обучение бе на тема: Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците“. В рамките на три дни, педагозите овладяваха практически умения за работа във връзка с развиване емоционалната интелигентност на децата. Педагогическите специалисти бяха запознати с актуални иновативни практики и образователни технологии чрез използване на различни интерактивни методи на обучение (обсъждане, визуализация, казус, мозъчна атака, ролева игра, дидактическа игра, симулации и др.).

     Лекторът г-жа Милена Фотева представи практически  примери, които учителите могат да използват в бъдещата си работа с децата, за да провокират детската креативност и нестандартно мислене.