Работа по проект АПСПО 2021година

 

 

 

 

 

 

 

 

     И през учебната 2020-2021 година ДГ «Чучулига» бе част от Дейност 1 на проекта – Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, което предвижда осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в рамките на   допълнителни модули по образователно направление Български език, осъществявани в педагогически ситуации през учебно време. Заниманията с 8 деца, които се нуждаят от подкрепа в обучението по български език, бяха водени от г-жа Лили Ганчева, учител в детската градина и приключиха през месец май.

     Целта на работата и тази учебна година бе: да се акцентира върху използването на книжовен български език, да се постигне обогатяване на активния речник на децата и да се развият комуникативните им умения.

     С помощта на интерактивни средства бе провокирана детската активност по отношение разпознаването на печатни букви от българската азбука. Използването на интересни дидактични средства и игри, като магнитна игра с букви, зообука, Даровете на Фрьобел и други , стимулира децата за активно участие в разговор, развива детското въображение и фината моторика на ръката.  Участието в драматизиране на различни литературни произведения разви уменията на децата за използване на вербални и невербални средства при предаване на характерното в образите.

     Като резултат в края на учебната година бе отчетено засилено желание на децата от групата за общуване с останалите деца от детската градина, повишено самочувствие и увереност при изказа и обогатени знания по образователно направление Български език като цяло.